Θερμοκάμερα

Camera 3Η θερμοκάμερα με την χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας επεξεργάζεται, καταγράφει και απεικονίζει θερμοκρασιακές τιμές – διαφορές μέσω ενός χρωματικού συνδυασμού παρουσιάζοντας την θερμική κατάσταση του στόχου.

Η θερμική κατάσταση είναι ένας δείκτης τον όποιο εκπέμπουν όλα τα σώματα τα οποία καταναλώνουν και παράγουν ενεργεία είτε έμψυχα (π.χ. ανθρώπινο σώμα) είτε άψυχα (π.χ. μηχανήματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) και συνδέεται άμεσα με την καλή υγεία ή την σωστή λειτουργία αντίστοιχα.

Η θερμογράφηση είναι μια μη καταστροφική μέθοδος, πολύτιμο εργαλείο για το μηχανικό και την εταιρεία, με το όποιο μπορεί να αποτρέψει ανεπιθύμητες καταστάσεις τις οποίες  θα αναλυθούν εκτενεστέρα παρακάτω. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ.

Το κόστος ενός θερμογραφικού έλεγχου είναι μηδαμινό εάν αναλογιστούμε την ποσότητα και την σπουδαιότητα των ευρημάτων που προκύπτουν αλλά κυρίως τα άμεσα οφέλη που προσφέρει.

 • Μείωση κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
 • Μεγίστης διάρκειας ζωής εξοπλισμού.
 • Βελτίωση ποιότητας των προϊόντων.
 • Αποφυγή διακοπής ή καθυστέρησης παραγωγικής διαδικασίας λόγω κόστους.
 • Μείωση πιθανότητας τραυματισμού έως και απώλεια ανθρώπινης ζωής.
 • Μείωση κινδύνου περιβαλλοντικού ατυχήματος.
 • Βελτίωση προφίλ κινδύνου σε ασφαλιστικά συμβόλαια και ταυτόχρονα μείωση ασφαλίστρων.
 • Αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές υποθέσεις.
 • Απόκτηση προφίλ επικινδυνότητας και δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης και εκτίμησης.

Με τον θερμογραφικό έλεγχο εξετάζονται όλα εκείνα τα μηχανολογικά εξαρτήματα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας όπως:

 • Επιθεώρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης
 • Επιθεώρηση κινητήρων.
 • Επιθεώρηση αντλιών.
 • Εντοπισμός πνευματικών απωλειών.
 • Εντοπισμός καταπονημένων εδράνων.