Η εταιρεία Ζαμπάρας Ν. & Συνεργάτες παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων (project managment), διασφαλίζοντας την άρτια και ποιοτική υλοποίηση κάθε τεχνικού έργου εντός του προβλεπόμενου οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού.

Η εταιρεία υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων : από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την κατασκευή και τη λειτουργία.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

  • Οικονομοτεχνική Ανάλυση
  • Προγραμματισμός & Παρακολούθηση των εργασιών
  • Κοστολόγηση και Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση
  • Έλεγχος και Διαχείριση Μελετών
  • Έκδοση Απαιτούμενων Αδειοδοτήσεων και Διαχείριση συμβάσεων
  • Συστήματα ελέγχου έργων
  • Διαχείριση κινδύνου
  • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη
  • Διαχείριση κατασκευής